Färdplan mot mål om 100 % förnybar energi 2029, inom kommunens verksamheter.

Vid FN:s klimatkonferens i Cancun i Mexiko 2010 åtog sig alla industriländer, däribland Sverige, att ta
fram nationella långsiktiga strategier för att åstadkomma låga koldioxidutsläpp. Motsvarande färdplaner finns också för EU och för Sverige.
Även Vänersborgs kommun behöver en färdplan och en tydlig strategi för att bidra till att nå de uppsatta målen.
Kommunen är en stor konsument av energi. Vilken energi som används, och hur vi använder den, gör
därför stor skillnad.
2050 ska Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser ska vara noll. Vi måste ta vårt ansvar, för
kommande generationers skull!
Miljöpartiet de gröna föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att anta målet om 100% förnybart för all energi i kommunens verksamhet senast år 2029 samt att ta fram en färdplan för att nå målet.
Läs motionen:
Comments