Motion om att införa miljöledningssystem.

Kommunens miljöarbete omfattas främst av Agenda21-arbetet samt våra 13 lokala
miljömål. Det övergripande målet i kommunens Mål och resursplan anger att: Utsläppen av växthusgaser ska minskas genom minskad energianvändning i kommunala lokaler. Alla förvaltningar jobbar för att minska
mängden av kopieringspapper, har miljöhänsyn på sina transporter och försöker minska
energiförbrukningen.
Det saknas dock verktyg för en tydlig övergripande miljöpolicy och visioner, samt tydliga mål
och riktlinjer för att följa upp och förbättra kommunens miljöprestanda. Vi behöver ta nästa
steg! Miljöpartiet de gröna anser att Vänersborg kommun ska införa ett miljöledningssystem.
Vi kan förbättra miljöarbetet inom områdena avfall, energianvändning, utsläpp av
växthusgaser, inköp och upphandling av bland annat kemikalier mm, utbildning och
rådgivning till kommuninnevånare samt samhällsplanering inkluderat vatten och avlopp.
Läs motionen:
Comments