Våra öppna möten

I lokalavdelningen träffas vi i flera olika grupper och sammanhang. Flera återkommande möten är alltid öppna för alla medlemmar. Vanligtvis är våra möten kvällstid och på Trenova Center. Klicka här för att hitta dit.

Medlemsmöten

Möteshandlingar och övrig information publiceras här på medlemswebben, på sidan Nästa möte. Tidigare möten arkiveras här.

Vid våra medlemsmöten har alla medlemmar i Miljöpartiet rätt att närvara, även dem som inte tillhör MP Vänersborg. Så här står det i våra stadgar:

ˮSamtliga medlemmar i lokalavdelningen har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på medlemsmötet. Nyblivna medlemmar i partiet har dock rösträtt först efter en månads medlemskap, om inte tillägg till dessa stadgar anger en tidigare tidpunkt för rösträtt. Utsända företrädare för riksorganisationen och partidistriktet har närvaro- och yttranderätt. Övriga medlemmar i Miljöpartiet de gröna har närvarorätt. Medlemsmötet beslutar om närvaro- och yttranderätt i övrigt.ˮ

Om du har frågor inför ett medlemsmöte, kontakta gärna ordföranden eller vice ordföranden. Det går även bra att skicka e-post till vanersborg@mp.se.

Politikergruppens möten

Möteshandlingar för politikergruppens möten publiceras på vår interna webbplats Engagera. Klicka här för mer information.

Politikergruppen (som kallas fullmäktigegruppen i stadgarna) består av alla våra medlemmar som har kommunpolitiska förtroendeuppdrag för MP. Vid politikergruppens möten har alla medlemmar i MP Vänersborg rätt att närvara. Så här står det i våra stadgar:

ˮOrdförande för lokalavdelningen som inte själv ingår i fullmäktigegruppen är ständigt adjungerad till denna med yttrande- och förslagsrätt. Alla medlemmar i lokalavdelningen har närvarorätt på fullmäktigegruppens möten om inte gruppen av särskilda skäl beslutar att mötet ska vara stängt. ˮ

Om du vill vara med vid ett möte med politikergruppen, kontakta först gruppledare eller ordföranden. Det går även bra att skicka e-post till vanersborg@mp.se.

Styrelsemöten

Vid styrelsens möten har alla medlemmar i MP Vänersborg rätt att närvara. Så här står det i våra stadgar:

ˮGruppledare eller motsvarande för fullmäktigegruppen som inte själv ingår i styrelsen är ständigt adjungerad till denna med yttrande- och förslagsrätt. Alla medlemmar i lokalavdelningen har närvarorätt på styrelsens möten om inte styrelsen av särskilda skäl beslutar att mötet ska vara stängt.ˮ

Om du vill närvara vid ett styrelsemöte, kontakta först ordföranden eller vice ordföranden. Det går även bra att skicka e-post till vanersborg@mp.se.